Karlskoga kyrka

1586 byggdes denna korskyrkas första del, som idag är sakristian, med väl bevarade målningar från den tiden.
Karl IX utfärdade den 1 juli 1586 en skrivelse för herr Olof att bli kyrkoherde i Karlskoga. Befolkningen vid "Möckelns bodar" fick uppdraget att bygga en kyrka. Han försåg dem med virke från sin skog. Kyrkan var mycket liten, 12 meter lång och 6,5 meter bred med sadeltak och byggd i liggande timmer. Den hade jordgolv. Kyrkan blev färdig i början på 1600-talet och hade en friliggande klockstapel. Bänkar fanns inte, man firade gudstjänst stående. Under 1600-talet byggdes kyrkan till, bl a med läktare. Den äldsta kyrkan byggdes om och blev sakristia. Kyrkan försågs även med torn och den spånkläddes. Spånen fick olika utseende beroende på från vilken gård spånen kom. År 1705 upptäcktes att kyrkans väggar gick isär och kyrkan var på väg att falla omkull. En ombyggnad fick göras och kyrkan erhöll sin korsform. Det utseendet den då fick har i huvudsak bibehållits till våra dagar. Nästa renovering gjordes 1723 då målningarna i kortaket tillkom. Troligen av Mäster Tobias och hans gesäller. 1774 målades hela kyrkan vit enligt den tidens sed. Vid 1856-57 års renovering fick kyrkan ny stenfot, nya läktare, ny orgel och stag, som sammanband korsarmarnas ytterväggar. 1891-92 genomgick kyrkan fullständig renovering. Nytt altare, nya bänkar och värmeapparatur installerades. Centralvärme tillkom 1916 och källaren under sakristian byggdes och elbelysning leddes in. År 1946-47 restaurerades kyrkan och de gamla övermålade målningarna i kortaket framtogs delvis och konserverades. Utvändigt är kyrkan klädd i spån som tillverkades av bönderna i trakten. Här är Selma Lagerlöf konfirmerad.

Karlskoga kyrka har fått en rejäl ansiktslyftning under 2015-16 då den har byggts om inuti, rengjorts och målats om i en ny mer enhetlig och ljusare färgskala.
Fler toaletter har tillkommit och man har gjort i ordning ett litet kök. Golvet är nytt, samtliga el- och vattenledningar har bytts ut och fjärrvärme har dragits in. Både ljud- och ljussystemen har uppgraderats.På utsidan har skadad beklädnad bytts ut och fasaden har målats.
En askgravlund på Gamla kyrkogården har anlagts under året och erbjuder en ny typ av gravskick. Utformningen följer gammal stil och är ett gravskick där kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och plantering. Den avlidnes namn ingraveras på en bronsplatta som sen fästs upp på en större gravvård.
Den södra entrén har fått en inramning med planteringar i området. Det lilla kapellet har upprustats ordentligt. Tak och väggar har lagats och målats både in- och utvändigt. Ventilation har installerats och golvet renoverats.
Nu bär vi ansvaret att vårda kulturarven för framtida generationer.

Kyrkoherdens ord:
Efter den stora glädjen att få återinviga Karlskoga kyrka i juni 2016 så följde en sommar med många imponerade blickar, tacksamma ord och stora glädjeyttringar över att kyrkan blivit så fint iordningställd. Det är staten som gett kyrkan i uppdrag att förvalta och vårda våra kyrkor, med syfte att människor även i framtiden ska få möjlighet att finna vila, trygghet och gemenskap i våra kyrkobyggnader. Det är därför som staten också bidragit till Karlskoga kyrkas renovering. En del fick vi betala själva och en del betalade staten. Nu är den omfattande renoveringen klar och kyrkan riktigt lyser på lång väg av tacksamhet. Nu kan vi stolta säga att kyrkan som funnits i vår bygd sedan 1586 nu kommer klara sig på “egna ben” i 30-40 år till.

I vår församling vill vi vara lyhörda för dem som bor och verkar i vår stad och det gäller både våra byggnader och vad vi gör i och omkring dem. Några få väljer att inte längre bidra till det arbete som vi försöker åstadkomma, stöd till utsatta, fina gudstjänster, vacker musik, social gemenskap och inte minst ett möte med Gud. Det kommer inget stöd någon annanstans ifrån till den här verksamheten. Här är vi beroende av dem som fortfarande är med och bidrar till det vi gör. Men om vi inte gör rätt saker behöver vi få veta det. Det är också viktigt.

Ett kanske ovanligt sätt att lyssna på vad våra församlingsbor vill att vi ska göra, men som är minst lika viktigt är att skapa nya sätt för att begrava de människor vi älskar. Det senaste vi har gjort är att skapa en askgravlund på Gamla kyrkogården, det liknar på många sätt en minneslund, men här får man vara med vid gravsättningen och man kan också ingravera minnesplaketter med den avlidnes namn.

Så till alla er som är med och bidrar till vår kyrkas framtid vill jag rikta ett varmt tack!
Du är värdefull, glöm aldrig det!
Gud välsigne dig!

Pernilla Rosin
Kyrkoherde

Mer information hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/karlskoga/karlskoga-kyrka
Öppettider
INFO
Plats
Öppettider se hemsidan.
Bokning av visning övrig tid Karlskoga Församling, Lennart Andersson.
Namn
Karlskoga kyrka, Karlskoga centrum
Adress
Karlskoga Kyrka
691 31 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
Den äldsta och mest centrala av Karlskogas kyrkor.
Vägbeskrivning
Karlskoga centrum.
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Historia
Kyrka