Kärne - Naturreservat

Naturreservatet Kärne bildades 31 oktober 2016 och ligger 13 km norr om Karlskoga. Reservatet består av en gammal barr- och lövskog på kalkrik mark, med en rik svamp-, lav-, växt- och mossflora.
​​​​Naturreservatet utgörs av ett skogsbeklätt berg som domineras av grönsten. Den gamla barrblandskogen har b​​rukats genom plockhuggning men har sannolikt aldrig kalavverkats. Skogshistoriken tillsammans med den basiska bergarten gör att området har en mycket exklu​​siv marksvampflora varav​ brödtaggsvamp, koppartaggsvamp, gul taggsvamp, luddticka, druvfingersvamp och violspindling är några exempel. Området hyser också höga värden kopplat till andra gammelskogsstrukturer såsom till exempel död ved o​​ch gamla barr- och lövträd. Gräddticka, gransotdyna, ädellav, luddig stiftdynlav, aspgelélav och vedtrappmossa är några av de arter som återfinns på död ved och gamla träd. Vid inventeringen av området var tretåig hackspett revirhållande i området. Moss- och kärlväxtfloran knuten till kalk är också rik med ca ett 20-tal noterade signalarter.

För mer info besök https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack/naturreservat/karne.html.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
lansstyrelsen@t.lst.se
0019193000
http://www.t.lst.se
Namn
Kärne Naturreservat
Adress
Kärne Sjöändan
140
691 91 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
Reservatet består av en gammal barr- och lövskog på kalkrik mark, med en rik svamp-, lav-, växt- och mossflora.
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Natur